ثبت نام

شیوه کلی ورود برای کاربر مورد نظر؟ جهت ثبت دوره؟

تقویم آموزشی

- چه تعریفی؟ - چه کالسی؟


رسالت ارمگان از زمانی که کار خود را آغاز کرد، آموزش متفاوت بر پایه استانداردهای
روز دنیا بوده است، هرچند که با وجود تمام مشکالت پیش رو نتوانستیم به ایده آل خود دست
یابیم، اما خرسندیم که بخشی از اهداف خود را به سرانجام رساندیم.
زمانی که می خواهیم در صنعت خوراک و نوشیدنی، حرفه ای بیاندیشیم وعمل کنیم باید بستر
و امکانات آن را نیز فراهم کنیم. ما نیز با صرف زمان، هزینه و اندیشه، خود را به این
خواسته نزدیکتر کردیم. در کنار آن با برگزاری دوره های متفاوت، هنرجویان و عالقه مندان
با سلیقه های گوناگون را جذب نمودیم که بیشتر آنان یا خود در این صنعت حضور داشتند و
یا قصد وارد شدن به آن را دارند. برخی از مالکین پروژه های بومی ما نیز از این قاعده
مستثنی نبوده اند.
ما معتقدیم رقابت سالم باعث پیشرفت همه خواهد شد و هرگز از حضور رقبای قدرتمند و دانا
باکی نداریم و این امر را مایه ترقی صنعت می دانیم، همچنین به سفره ی که این صنعت
برای ما گسترده است قانع بوده و رقابت را عامل باال بردن کیفیت می دانیم و آرزومندیم همه
اعضا و ارکان صنعت خوراک و نوشیدنی ایران در کنار هم پله های ترقی را یک به یک
طی نماییم.


 

آشنایی با ارمگان آکادمی

اساتید دوره ها

گالری دوره های ارمگان

پیشنهادات امروز

مثال : اولویت ثبت نام برای دوره .... ؟

پیشنهادات فصل

مثال: برای ابن فصل کلاس ...... تنها کلاس سال خواهد بود

دوره های مجازی وبینار

معرفی برای کارورزی

ویدیو های آموزشی

بالا